VISION MARKETING

Naše služby štandardne začíname tým, že počúvame vaše vízie a ciele, analyzujeme celkovú marketingovú stratégiu a používané marketingové nástroje. Pokračujeme hlbším ponorom do vášho podnikania – rozhovormi s vybranými zamestnancami, zákazníkmi či partnermi.

Proces pokračuje konzultáciami so skupinou našich kreatívnych a špecializovaných profesionálov, ktorí spracujú a vyhodnotia získané informácie, každý podľa svojho pohľadu a oblasti.

Výsledkom tohto procesu je spracovanie podrobnejšej správy (auditu), v ktorom sú načrtnuté naše odporúčania a nástroje na dosiahnutie stanovených cieľov, prípadne zmeny spustených aktivít a projektov. Súčasťou správy je aj cenová kalkulácia navrhovaných služieb, harmonogram aktivít a návrh realizácie.